Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice zorgt voor het beheer van het geld dat door sponsors, donateurs en acties bijeen wordt gebracht. Het Willem Holtrop Hospice in Ermelo is een high care hospice dat hoogwaardige palliatieve terminale zorg biedt aan ongeneeslijk zieken met een beperkte levensverwachting. Het huis bevindt zich op een mooie locatie aan de Julianalaan 51 in Ermelo.

Tot het verzorgingsgebied wordt gerekend: Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Nunspeet. Het hospice is onderdeel van de Stichting Palliatieve Zorg Veluwe. Uitgangspunt is dat niet bewust levensverlengend of levensverkortend wordt gehandeld.

Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is opgericht in 2004.

Bestuur

De bestuurssamenstelling van onze stichting is per 1 januari 2018:

Voorzitter: de heer G. (Gerrit) Noorman
Secretaris: de heer J. (John) Meijberg
Penningmeester: de heer G. (Gerrit) van der Linde
Algemeen bestuurslid: mevrouw M. (Riet) Slingerland-de Vries
Algemeen bestuurslid: de heer F. (Frans) Lindelauf

Doel

Het doel van de Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het Willem Holtrop Hospice in Ermelo.

De overheid vergoedt slechts de hoogstnoodzakelijke middelen en zorg aan de bewoners. Stichting Steunfonds wil het mogelijk maken om meer middelen en zorg te bieden.
En om dat te realiseren worden geldelijke middelen gevormd door:
inkomsten uit door de stichting georganiseerde acties;subsidies en donaties;schenkingen en legaten;opbrengsten uit beleggingen.
Stichting Steunfonds verricht de volgende werkzaamheden:
Het bekendmaken van het werk dat in het hospice gebeurt bij bedrijven, instellingen, kerken en particulieren;Het werven van nieuwe donateurs;De binnengekomen financiële middelen op een prudente manier beheren;Het beoordelen van steunaanvragen die door het management of het bestuur van het Willem Holtrop Hospice zijn ingediend;Het uitkeren van geldelijke middelen aan goedgekeurde steunaanvragen.
Het bestuur ontvangt voor deze activiteiten geen vergoeding.

Om het uitgezette beleid te beoordelen en tevens om ingediende steunaanvragen te bespreken wordt minimaal 5 maal per jaar vergaderd.

Verslagen

Het Steunfonds Willem Hotrop Hospice Ermelo ontvangt haar financiële middelen van ongeveer 300 donateurs. Jaarlijks vinden er wisselingen plaats in het donateurbestand, maar het aantal donateurs blijft ongeveer gelijk. Naast deze donateurs ontvangt het Steunfonds geld van schenkingen van particulieren, bedrijven, kerken en serviceclubs.

Regelmatig worden in de regio spontaan acties georganiseerd door mensen die het hospice een warm hart toedragen en waarbij de opbrengsten van deze acties aan ons hospice worden geschonken. Dit kunnen verschillende acties zijn, zoals sportieve acties, gelden die bestemd zijn voor een cadeau beschikbaar stellen of de opbrengst van een collecte bij een afscheid van een dierbare. Dit zijn ontroerende en mooie initiatieven. Af en toe ontvangt het hospice ook gelden vanuit een legaat en anonieme schenkingen.

Wij zijn enorm dankbaar voor al deze warme en liefdevolle aandacht voor het hospice en de mooie, spontane en ontroerende initiatieven die het hospice ten deel vallen. Dit zijn voor ons bijzondere blijken van ondersteuning die wij waarderen. Mede dankzij deze bijdragen kunnen wij de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien en stelt het ons in staat binnen het hospice goed werk te blijven verrichten.

Al deze gelden komen ten goede aan de bewoners van het hospice en zorg rondom de bewoners. Wij hebben met de giften een prachtige basis kunnen leggen voor de financiële steun aan het hospice.

Enkele voorbeelden, waaraan de gelden zijn besteed:
Het in eigendom verwerven van het hospice-pand aan de Julianalaan in ErmeloBijdragen aan het samenstellen en verspreiden van de nieuwsbrievenAanschaffen van o.a. een defibrillator, relaxstoelen, medicijncassette, hoofdtelefoonsVerzorgen van wekelijks verse bloemen in het HospiceNieuwe vloerbedekking in de hal en in de kamersAbonnementen op krantenOnderhoud van de pianoAanleg wandelpad Zorgpark ErmeloPlaatsing van borden in de gemeente Ermelo die verwijzen naar het HospiceDrukken en verspreiden van een huis-aan-huis informatiefolders in omstreken
Al deze zaken en veel meer hebben wij, dankzij alle giften voor het hospice en haar bewoners kunnen realiseren. Het is ons streven hierin nog vele jaren te kunnen voorzien.

Donateur

De zorg die in het Willem Holtrop Hospice wordt gegeven brengt veel kosten met zich mee. De overheid financiert een deel van deze zorg. Het werk van het hospice wordt ondersteund door de Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice. Onze stichting zorgt voor het beheer van het geld dat door sponsors, donateurs en via acties bijeen wordt gebracht. Het is bestemd voor het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het hospice door het financieren van o.a. benodigde materialen voor bewoners of hulpverleners.

Uw steun is van harte welkom.
U kunt het Willem Holtrop Hospice steunen door donateur te worden. Het bankrekeningnummer van Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is: NL45 RABO 0354 6565 62. Jaarlijks ontvangt u dan onze nieuwsbrief met nieuws en informatie over ons hospice.

Uw gift of donatie stellen wij bijzonder op prijs. Voor de exploitatie van ons Hospice zijn ze namelijk belangrijk en worden daarom erg gewaardeerd. Graag zouden wij u willen bedanken voor uw bijdrage en u tevens willen informeren over de besteding ervan. Redenen waarom wij graag uw naam, adres en e-mailadres willen weten. Zou u dit bij uw betaling kunnen vermelden? Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nimmer aan derden beschikbaar gesteld. Eventuele anonimiteit wordt door ons uiteraard ook gerespecteerd.

Privacy beleid

Privacy beleid voor Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice, eigenaar van de websites www.swhh.nl en www.steunfonds-whh.nl.

1 - Waarborgen privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers aan de websites van Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is belangrijk voor ons. In ons privacy beleid beschrijven we welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. En daar kunnen we heel kort in zijn. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens en delen geen informatie met derden. We monitoren niet het gedrag van de website bezoekers en maken geen gebruik van cookies.

2 - Online gegevens

Op de websites worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

3 - Gegevens donateurs

De volgende persoonlijke gegevens van donateurs registreren we, nl : NAW, e-mailadres en bankrekeningnummer. Deze gegevens staan niet online. Wel maken we gebruik van online ICT dienstverleners voor opslag en verwerking. We beveiligen en beschermen deze gegevens door gebruik te maken van o.a. de volgende technische voorzieningen, nl : toegangscontrole, autorisaties, meervoudige authenticatie, beveiligde verbindingen en beveiligde opslag.

De NAW gegevens worden verstrekt aan de Willem Holtrop Hospice in verband met het verzenden van de nieuwsbrief.

4 - Contactformulier

De gegevens die worden opgegeven in het contactformulier worden automatisch verstuurd naar ons e-mailadres. Daar worden de gegevens, eventueel persoonlijk, opgeslagen. Door gebruik te maken van het contactformulier geeft u hiervoor toestemming. Wij zullen deze informatie niet met derden delen.

5 - Toestemming

Door de informatie en de diensten op de websites van Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

6 - Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy beleid van Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice, kunt u ons benaderen via het contactformulier.

Disclaimer

Door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, zijn eigendom van Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice.

Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen dan Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Stuur ons een bericht

Contactgegevens

De Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice is uitsluitend bereikbaar via e-mail en post. Uw correspondentie wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen en doorgaans zullen we u binnen enkele dagen antwoorden.

Stichting Steunfonds Willem Holtrop Hospice
Postbus 225
3840 AE Harderwijk